В прегръдките на дъбовите склонове!

На стопанството

Планирано ползване на недървесни горски продукти по ГСП на територията на ТП ДГС Ихтиман
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Ихтиман за 2024г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2023Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ИХТИМАН
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Ихтиман за 2023г.
Обявление за безвъзмездно предоставяне на фиданки- моля да се качи на страницата на ТП ДГС ИХТИМАН
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Ихтиман за 2022г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ИХТИМАН
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Ихтиман за 2021г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Ихтиман за 2020г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Ихтиман за 2019г.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Ихтиман за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Ихтиман за 2017г.