В прегръдките на дъбовите склонове!

Обявления

На основание заповед № РД-07-884/30.10.2020 г. на Директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от Министъра на земеделието, храните и горите се открива и насрочва втора процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти /ПИ/ в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Ихтиман” (ТП „ДГС Ихтиман”), община гр. Ихтиман, Софийска о  О Б Я В Л Е Н И Е     На основание заповед № РД-07-884/30.10.2020 г. на Директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от Министъра на земеделието, храните и горите се открива и насрочва втора процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти /ПИ/ в горски територии –   държавна собственост, в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Ихтиман” (ТП „ДГС Ихтиман”), община гр. Ихтиман, Софийска област. В първоначално обявеният срок за подаване на документи /до 04.01.2021г./ няма депозирани оферти за участие.            Предмет на търга:             1.    Обект № 1 - ПИ в землището на с. Вакарел, община гр. Ихтиман, Софийска област, с обща площ 334,796 дка, включващ: 1.1. ПИ с идентификатор 10029.916.957 с площ 85,245 дка; 1.2. ПИ с идентификатор 10029.63.166 с площ 11,607 дка; 1.3. ПИ с идентификатор 10029.63.925 с площ 6,086 дка; 1.4. ПИ с идентификатор 10029.327.432 с площ 23,375 дка; 1.5. ПИ с идентификатор 10029.327.413 с площ 27,552 дка; 1.6. ПИ с идентификатор 10029.327.412 с площ 4,464 дка; 1.7. ПИ с идентификатор 10029.327.411 с площ 66,297 дка; 1.8. ПИ с идентификатор 10029.327.410 с площ 6,874 дка; 1.9. ПИ с идентификатор 10029.327.409 с площ 86,510 дка; 1.10. ПИ с идентификатор 10029.327.408 с площ 2,986 дка; 1.11. ПИ с идентификатор 10029.327.407 с площ 11,597 дка; 1.12. ПИ с идентификатор 10029.327.406 с площ 2,203 дка. 2. Обект № 2 – ПИ  в землището на с Белица, община гр. Ихтиман, Софийска област, с обща площ 215,641 дка, включващ: 2.1. ПИ с идентификатор 07960.42.90 с площ  40,739 дка; 2.2. ПИ с идентификатор 07960.42.89 с площ  3,817 дка; 2.3. ПИ с идентификатор 07960.38.674 с площ  1,815 дка; 2.4. ПИ с идентификатор 07960.38.673 с площ  1,188 дка; 2.5. ПИ с идентификатор 07960.38.672 с площ  1,069 дка; 2.6. ПИ с идентификатор 07960.38.671 с площ  3,651 дка; 2.7. ПИ с идентификатор 07960.38.668 с площ  59,178 дка; 2.8. ПИ с идентификатор 07960.38.666 с площ  9,435 дка; 2.9. ПИ с идентификатор 07960.38.665 с площ  4,039 дка; 2.10. ПИ с идентификатор 07960.38.663 с площ  13,422 дка; 2.11. ПИ с идентификатор 07960.38.662 с площ  1,887 дка; 2.12. ПИ с идентификатор 07960.38.63 с площ 4,826 дка; 2.13. ПИ с идентификатор 07960.28.572 с площ  1,116 дка; 2.14. ПИ с идентификатор 07960.28.570 с площ  1,304 дка; 2.15. ПИ с идентификатор 07960.28.569 с площ  1,076 дка; 2.16. ПИ с идентификатор 07960.28.567 с площ  1,740 дка; 2.17. ПИ с идентификатор 07960.28.566 с площ  2,272 дка; 2.18. ПИ с идентификатор 07960.28.565 с площ  1,537 дка; 2.19. ПИ с идентификатор 07960.217.576 с площ  3,755 дка; 2.20. ПИ с идентификатор 07960.217.575 с площ  50,604 дка; 2.21. ПИ с идентификатор 07960.217.574 с площ  1,717 дка; 2.22. ПИ с идентификатор 07960.217.573 с площ  1,386 дка; 2.23. ПИ с идентификатор 07960.217.572 с площ  4,068 дка.           Имотите се отдават под наем за косене и пашуване на пасищни селскостопански животни.    Началните годишни наемни цени, под които участниците в търга не могат да оферират, определени съгласно заповед № РД 49-315/15.10.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите са както следва: 1. за Обект № 1 - ПИ в землището на с. Вакарел, община гр. Ихтиман, Софийска област, с обща площ 334,796 дка, в размер на 6 752,00 (шест хиляди седемстотин и петдесет и два) лева без ДДС; 2. за Обект № 2 – ПИ  в землището на с Белица, община гр. Ихтиман, Софийска област, с обща площ 215,641 дка, в размер на 4 352,00 (четири хиляди триста петдесет и два лева) лева без ДДС.     Депозитът  за участие в търга е в размер на 100,00 (сто) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Ихтиман” или по банкова сметка в „Централна кооперативна банка” АД, клон гр. Костенец: IBAN: BG 72 CECB 979010D4163400  BIC: CECB BGSF, в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.     Мястото за закупуване на тръжната документация е в деловодството на ТП „ДГС Ихтиман”, с адрес: гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София, ул. “Цар Освободител“ № 172а, ет.2, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.     Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на ТП „ДГС Ихтиман” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.    Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДГС Ихтиман”.      Търгът ще се проведе на 04.02.2021 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Ихтиман”, с адрес: гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София, ул. “Цар Освободител“ № 172а, ет.2.  ОБЯВЛЕНИЕ