В прегръдките на дъбовите склонове!

Новини и актуална информация

Важно

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС ИХТИМАН“

Държавно горско стопанство „Ихтиман” е разположено върху части от Ихтиманска и Същинска Средна гора и северните склонове на Рила. Релефът е хълмисто-предпланински.

Хидроложката мрежа се очертава от реките Марица, Тополница, Мътивир и техните притоци, както и от язовирите „Тополница“ и „Бозалан“.

Общата площ на държавните горски територии е 20 060 ха, като 30% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 53%.

Най-разпространени са широколистните гори, в които преобладават дървесни видове като зимен дъб, бук и благун.

В създадените иглолистни култури основно участие имат белият и черният бор.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 34 000 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Сенниците“ с площ 117 дка.

В ТП „ДГС Ихтиман“ е обособен един дивечовъден участък – „Еледжик“ с площ от 6293 ха и 12 държавни ловностопански района с обща площ от 42 771 ха.

Представители на дивечовата фауна са дива свиня, сърна, заек, яребица и пъдпъдък.

Наличието на разнообразен дивеч, както и на двата големи язовира допринасят за развитието на вътрешния и международния ловен и риболовен туризъм. 

Сред интересните културно-исторически забележителности е крепостта Траянови врата в едноименния проход. Тук през 986 г. цар Самуил нанася голямо поражение на император Василий Втори.

Едно от най-големите богатства в района са изобилните минерални извори – в курортите Вили Костенец, Долна баня, Момин проход и Пчелински бани.

Природните забележителности включват Голашката пещера, Костенският водопад и водопадът Скаловитец, както и защитената местност Еледжик, създадена с цел опазване на вековни букови гори.

Местността е свързана с победата на цар Самуил над император Василий Втори и с Априлското въстание (1876 г. ).

В м. Еледжик се намира горският дом на стопанството – „Шиндар“.

Адрес: гр. Ихтиман, Софийска област

ул. „Цар Освободител“ № 172а

тел.: 0724/ 82 547

dl_iht@abv.bg

https://dgs-ihtiman.uzdp.bg

Виж още