В прегръдките на дъбовите склонове!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС ИХТИМАН“

Държавно горско стопанство „Ихтиман” е разположено върху части от Ихтиманска и Същинска Средна гора и северните склонове на Рила. Релефът е хълмисто-предпланински.

Хидроложката мрежа се очертава от реките Марица, Тополница, Мътивир и техните притоци, както и от язовирите „Тополница“ и „Бозалан“.

Общата площ на държавните горски територии е 20 060 ха, като 30% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 53%.

Най-разпространени са широколистните гори, в които преобладават дървесни видове като зимен дъб, бук и благун.

В създадените иглолистни култури основно участие имат белият и черният бор.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 34 000 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Сенниците“ с площ 117 дка.

В ТП „ДГС Ихтиман“ е обособен един дивечовъден участък – „Еледжик“ с площ от 6293 ха и 12 държавни ловностопански района с обща площ от 42 771 ха.

Представители на дивечовата фауна са дива свиня, сърна, заек, яребица и пъдпъдък.

Наличието на разнообразен дивеч, както и на двата големи язовира допринасят за развитието на вътрешния и международния ловен и риболовен туризъм. 

Сред интересните културно-исторически забележителности е крепостта Траянови врата в едноименния проход. Тук през 986 г. цар Самуил нанася голямо поражение на император Василий Втори.

Едно от най-големите богатства в района са изобилните минерални извори – в курортите Вили Костенец, Долна баня, Момин проход и Пчелински бани.

Природните забележителности включват Голашката пещера, Костенският водопад и водопадът Скаловитец, както и защитената местност Еледжик, създадена с цел опазване на вековни букови гори.

Местността е свързана с победата на цар Самуил над император Василий Втори и с Априлското въстание (1876 г. ).

В м. Еледжик се намира горският дом на стопанството – „Шиндар“.

Адрес: гр. Ихтиман, Софийска област

ул. „Цар Освободител“ № 172а

тел.: 0724/ 82 547

dl_iht@abv.bg

https://dgs-ihtiman.uzdp.bg

Виж още